واریز وجه از طریق درگاه پرداخت  بانک ملت
(بدون کارمزدِ بانکی)پرداخت وجه از طریق درگاه بانک ملت

شماره کارت و شماره شبای ملت برای پرداخت هزینه سفارشات
جهت کارت به کارت

mellat